arrow-intranet-overlay.png
RKBS Sint Jan  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png
Medezeggenschapsraad

De Sint Jan en de Medezeggenschapsraad.

De basisschool is een belangrijk deel in het leven van het jonge kind. Daarom is het van belang dat de school kan bouwen op een goede en stevige basis.
Kwalitatief goed onderwijs en de juiste begeleiding in een prettige en veilige omgeving zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten.

Op school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met bijvoorbeeld de les- en werkomgeving. De medezeggenschapsraad (MR) is het (wettelijk verplicht) orgaan voor inspraak en advies over dit soort zaken die voor kinderen, ouders en personeel van belang zijn.
Onderwerpen die door de MR besproken zijn, zijn onder andere de formatie, het vakantierooster, personeelsbeleid, de TSO en de begroting.

De ‘pijlers’ van de MR zijn informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht. Dit betekent voor de MR dat het bestuur van de school de MR veel informeert en regelmatig om advies vraagt. In sommige zaken heeft de MR zelfs instemmingbevoegdheid, wat inhoudt dat de MR moet instemmen met een besluit alvorens dit concreet kan worden gemaakt.

De vertegenwoordiging van de MR is evenredig. Zij bestaat uit 3 leden door en uit de ouders gekozen (de oudergeleding) en 3 leerkrachten door en uit het personeel gekozen (de personeelsgeleding). De leden hebben zitting voor een periode van zes jaar en zijn herkiesbaar.
De oudergeleding van de MR van dit schooljaar bestaat uit: Sonja Berbee (voorzitter), Ellen Kok en Job Laghuwitz.
De personeelsgeleding bestaat dit jaar uit:  Corinne Timmer , Wilma Timmer, Miranda Oostindiër

 

foto-voor-website

v.l.n.r: Job Laghuwitz, Wilma Timmer, Ellen Kok, ,Sonja Berbee en voor Miranda Oostindiër. Op de foto ontbreekt Corinne Timmer

Het is van belang dat de achterban van de MR goed geïnformeerd is over de onderwerpen en aangelegenheden waar de MR zich mee bezighoudt. De achterban van de personeelsgeleding in de MR zijn alle personeelsleden die aan de school verbonden zijn. De achterban van de oudergeleding zijn alle ouders van de leerlingen van de school.
Daarentegen is het van even groot belang dat de MR ook wordt geïnformeerd over zaken die onder de ouders en het personeel spelen met betrekking tot de school.

De vergaderdata van dit schooljaar zijn:

dinsdag 3 oktober 2017
dinsdag 28 november 2017
dinsdag 13 februari 2018
dinsdag 8 mei 2018
dinsdag 26 juni 2018

De vergaderingen beginnen om 19.30  uur en vinden plaats op de St.Janschool

U wilt bepaalde zaken verbeterd zien op de St. Jan of u wilt graag meedenken? Dat kan.
Zoek contact met een van de MR leden, spreek ons aan op het schoolplein of mail.
U kunt de MR bereiken via ons eigen emailadres: mr.sintjan@sarkon.nl
De MR vindt het belangrijk aanspreekbaar te zijn voor ouders en personeel!